حقیقت قدس

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/03/02

اگر تصورت از روز قدس، فقط این باشد، که مردم ایران و حتی جهان در یک روز در خیابانها راهپیمایی می کنند و شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهند . . .

آن وقت یک ویروس کوچک میکروسکوپی می تواند به راحتی آن را تعطیل و متوقف کند،

اما اگر قالبها را کنار بگذاری و به سراغ محتوا بروی، روز قدس مصداقی برای مبارزه  با هرگونه ظلم و تجاوز است و فرقی نمی کند که :

این ظلم از سوی کدام دین و کدام ملت باشد،

مظلومین چه باورها و اعتقاداتی داشته باشند.

ظلم و تجاوز به سرزمین باشد یا به آزادی و اختیار و انتخاب انسانها

تسلط ظالمانه، بر زمین خاکی باشد یا بر فرهنگ و عقیده و بیان آدمیان

اهمیتی ندارد که این ظلم با نام خاورمیانه و اسرائیل بزرگ صورت گرفته باشد یا به نام دین و انقلاب و ولایت و حقوق بشر

و تفاوتی ندارد که این ظلم از جانب حاکمان صهیونیست به مردم فلسطین باشد یا حاکمان یک کشور بر مردم خودش

و در نهایت :

مهم نیست که این ظلم از جانب اعضاء حزب صهیون بر مردم فلسطین باشد، یا از جانب من و تو بر خانواده و دوست و همسایه و هم شهری نزدیک خودمان!

مراقب باشیم که هرکدام از ما اسرائیلی درون خود داریم که اگر از صفحه فطرتمان محو نشود، می تواند به حق انتخاب و اختیار و آزادی و آرامش دیگران تجاوز کند!

روز قدس مبارک