جهاد همگانی

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/03/04

جهاد همگانی!

هر آدمی خواسته هایی دارد که ناچار است از برخی از آنها چشم بپوشد و با آنها مبارزه کند که این خواسته ها در هر آدمی نسبت به دیگری متفاوت است.

اما گاهی همه پیروان یک دین تصمیم می گیرند که در یک زمان خاص با یک خواسته مشترک خود مبارزه کنند.

و جالب است که این وحدت کار مبارزه را بسیار ساده می کند.

دیگر کسی به آنها غذا تعارف نمی کند و انتظار پذیرایی ندارد.

حالا یک ماه از آن مبارزه همگانی گذشته و جهادگران تصمیم می گیرند پایان تلاششان را بازهم با هم و با همراهی همدیگر جشن بگیرند!

هرچند هرکدام برای تلاش خود انتظار پاداش ویژه ای دارد.

اما بازهم تصمیم می گیرند که در پایان عبادتشان همه باهم دست به دعا بردارند و برای خواسته های مشترک همگانی دعا کنند.

اما چه دعایی؟!

چه چیزی می تواند خواسته های مشترک همه روزه داران را تأمین کند؟

 اینجاست که بازهم همه تصمیم می گیرند به مرشد و آموزگار آیینشان نگاه کنند و دعایشان را هم از او بیاموزند

و مجموعه خیراتی را طلب کنند که الگو و اسوه همیشگی شان در همه عمر داشته است!

 

عید فطر مبارک