معنای مردانگی

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1398/12/18

اصلاً مردانگی با علی معنا می دهد:

یاری پیامبر آن هم در میان تمسخر اهل قریش مردانگی می خواهد

خوابیدن به جای پیامبر و انتظار ضربه شمشیر کشیدن هم مردانگی می خواهد

اما

معرفی و جانشینی علی هم در میان ترس و دلهره منافقان، مردانگی می خواهد

 

و بعد  . . .

25 سال سکوت برای حفظ وحدت ملت هم مردانگی می خواهد

و گویی جنگیدن با اصحاب زر و زور و تزویر برای برقراری عدالت، آنقدر مردانگی می طلبد که گاه جان «مردی» چون علی را هم فدا می کند

 

و امروز

پیرو مرام علی بودن است که مردانگی می خواهد

«ما قال» را شناختن و نگاه به «من قال» نکردن،

حق و عدالت را به هرقیمت اجرا کردن و تسلیم نشدن و فریب قرآن های سر نیزه را نخوردن

آری امروز هم پس از گذشتن قرون و اعصار، بازهم:

عَلِيٌّ مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ